Aiki Ju-Jitsu Pascal Serei Nihon Kobudo Aragon

video_url: 
See video